Algemene voorwaarden

Rage Room Smash It

​​Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Rage Room Smash It: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de klant waarmee Rage Room Smash IT een Overeenkomst heeft gesloten en/of diegene die daarover in onderhandeling is met Rage Room Smash It. De Wederpartij kan tevens worden gezien en aangeduid als ‘Deelnemer’ wanneer deze deelneemt aan de Dienst van Rage Room Smash It;
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: elke afspraak / opdracht tussen Rage Room Smash It en Wederpartij tot het verlenen van Diensten door Rage Room Smash It aan Wederpartij;
 5. Partij(en): Wederpartij en Rage Room Smash It tezamen of ieder als individuele contractspartij;
 6. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of per post;
 7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 1. Dienst(en): verwijst naar de Diensten die Rage Room Smash It biedt, inclusief maar niet beperkt tot het organiseren van activiteiten in een vaste of (mobiele) Smash Kamer. Hier kunnen Deelnemers diverse voorwerpen op een veilige en gecontroleerde manier vernietigen met door Rage Room Smash It verstrekte Instrumenten.
 1. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Dienst(en) van Rage Room Smash It;
 2. Smash Kamer: Een speciaal ingerichte en beveiligde ruimte waarin de Diensten van Rage Rage Smash It plaatsvinden;
 3. Locatie: De daadwerkelijke fysieke plek waar de Diensten van Rage Room Smash It plaatsvinden in een (mobiele) Smash Kamer. De Locatie kan zijn:
  1. De beschikbaar gestelde Locatie van Rage Room Smash It;
  2. Een door Derde(n) of Wederpartij beschikbaar gestelde plek;
 4. Horeca: Alle eet- en drinkvoorzieningen die door of in samenwerking met Rage Room Smash It worden aangeboden;
 5. Instrument(en): Onder deze Instrumenten vallen onder andere, maar niet uitsluitend, een honkbalknuppel, koevoet of sloophamer.

 

Artikel 2. Identiteit van Rage Room Smash It

Naam bedrijf:                                                           Rage Room Smash It V.O.F.;
Straatnaam en nummer:                           St. Annastraat 141;
Postcode en vestigingsplaats:                  6524 EP Nijmegen;
KvK nummer:                                              91237513.

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Rage Room Smash It en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Rage Room Smash It en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, of dat deze op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden aan de Wederpartij.
 3. De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Rage Room Smash It zich hiermee uitdrukkelijk en Schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 5. Indien Rage Room Smash It niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Rage Room Smash It in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid – of het onredelijk bezwarend zijnde karakter van een bepaling – op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Rage Room Smash It zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Rage Room Smash It zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. Rage Room Smash It is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Elk aanbod van Rage Room Smash It dient te worden gezien als een vrijblijvend aanbod, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Rage Room Smash It. Een vrijblijvend aanbod kan na aanvaarding herroepen worden door Rage Room Smash It.
 2. Het aanbod van Rage Room Smash It bestaat uit diverse pakketten die vooraf op de website van Rage Room Smash It zijn weergegeven. Elk pakket bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling door de Wederpartij mogelijk te maken. Rage Room Smash It is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in het weergegeven aanbod.Indien noodzakelijk, kan er een afzonderlijk aanbod worden opgesteld, die af kan wijken van de standaardpakketten aangeboden op de website van Rage Room Smash It.
 3. Reserveringen voor de Dienst worden gedaan via het boekingssysteem van Rage Room Smash It en zijn beperkt tot bepaalde tijdsblokken. Elk tijdsblok omvat een bepaalde tijdsperiode voor de Dienst.
 4. Na de reservering ontvangt de Wederpartij een orderbevestiging met details van het gekozen pakket en de reserveringstijd. Betaling voor de geselecteerde Diensten dient vooraf te worden voldaan via de website van Rage Room Smash It.
 5. Alle aanbiedingen, pakketdetails en prijzen zijn beschikbaar op de website van Rage Room Smash It en worden regelmatig bijgewerkt. Rage Room Smash It behoudt zich het recht voor om de aangeboden pakketten en prijzen te wijzigen.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij het aanbod van Rage Room Smash It heeft aanvaard door een boeking te plaatsen via de website van Rage Room Smash It en het daarvoor verschuldigde bedrag te betalen.
 2. Indien Wederpartij het aanbod heeft aanvaard, zal Rage Room Smash It een Schriftelijke orderbevestiging aan Wederpartij toesturen.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Rage Room Smash It behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Rage Room Smash It weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van deze weigering op de hoogte stellen.
 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Deze bepaling geldt dan ook niet als de Wederpartij handelt als een Consument.
 6. In aanvulling op het vorige lid heeft Rage Room Smash It wel het recht van verrekening en/of opschorting bij openstaande vorderingen van Wederpartij of in de gevallen waarin de Wederpartij zijn/haar afspraken niet goed, niet volledig of niet uitvoert.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgovereenkomsten.

​Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Vanwege de specifieke aard van de door Rage Room Smash It aangeboden Diensten, waarbij een specifieke datum en tijdstip worden gereserveerd voor de activiteit, is het herroepingsrecht uitgesloten.
 2. De Wederpartij stemt uitdrukkelijk in met het starten van de levering van de Dienst binnen de herroepingstermijn en erkent dat hij zijn recht om de Overeenkomst te herroepen verliest zodra Rage Room Smash It de Dienst volledig heeft geleverd.
 3. Rage Room Smash It zal de Wederpartij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst expliciet informeren over het uitsluiten van het herroepingsrecht.

Artikel 7. Verplichtingen van de Wederpartij

 1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en informatie waarvan Rage Room Smash It aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig, waarheidsgetrouw en in de juiste vorm aan Rage Room Smash It te verstrekken. Rage Room Smash It is daarbij niet verplicht om de verstrekte gegevens of documenten op juistheid te controleren. Eventuele gebreken hieromtrent, of welke hiermee samenhangen, zijn dan ook volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. Alle kosten die Rage Room Smash It heeft gemaakt of moet maken ten gevolge van onjuiste informatie, het te laat of niet krijgen van de benodigde informatie en/of niet volledige en/of onjuiste documenten die de Wederpartij aan Rage Room Smash It heeft verstrekt, worden aan de Wederpartij in rekening gebracht.
 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle Deelnemers minimaal 30 minuten voor aanvang van de Dienst aanwezig zijn op de aangewezen Locatie.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van het vastgestelde maximumaantal van 5 (vijf) Deelnemers in een Smash Kamer. Bij overschrijding kan Rage Room Smash It de Dienst weigeren en extra kosten in rekening brengen.
 3. Alle (onvoorziene) schade aan de Locatie/Smash Kamer waar de Dienst wordt uitgevoerd, die niet inherent is aan de uitvoering van de Dienst, wordt in rekening gebracht bij de Wederpartij.
 4. Wederpartij heeft een meldplicht aangaande (potentiële) fysieke en/of mentale gezondheidsrisico’s van de Deelnemer(s) met betrekking tot de aangeboden Diensten. Hierbij kan onder meer, maar niet uitsluitend, worden gedacht aan: aan hartklachten, zwangerschap of psychologische aandoeningen.6.
 5. Voor aanvang van de Dienst dient de Wederpartij alle waardevolle en persoonlijke bezittingen van de Deelnemers ter bewaring over te dragen aan Rage Room Smash It. Het overdragen van deze bezittingen geschiedt op eigen risico van de Wederpartij. Wederpartij is gehouden Rage Room Smash It onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden (ook aangaande Deelnemer(s)) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van de volgende regels door de Deelnemers:
 2. Beschermende kleding, zoals door Rage Room Smash It verstrekt, moet worden gedragen.
 3. Deelnemers dragen stevige en dichte schoenen.
 4. Alleen de door Rage Room Smash It verstrekte Instrumenten mogen worden gebruikt.
 5. Voorwerpen, welke geplaatst zijn door Rage Room Smash It in de Smash Kamer, mogen kapot gegooid worden, maar Instrumenten mogen niet beschadigd raken.
 6. Deelnemers blijven tijdens de Dienst in de aangewezen Smash Kamer.
 7. Instrumenten mogen alleen voor hun beoogde doel worden gebruikt in de Smash Kamer tijdens de Dienst.
 8. Eventueel onwelzijn of blessures van Deelnemers dienen direct te worden gemeld aan Rage Room Smash It.
 9. Alcohol- of drugsgebruik voor of tijdens de Dienst is verboden.
 10. Potentiële schadesituaties dienen onmiddellijk te worden gemeld.
 11. Deelnemers volgen alle veiligheidsinstructies van Rage Room Smash It op.
 12. Het beschermende masker dient altijd gedragen te worden.
 13. Deelnemers mogen niet met Instrumenten tegen muren, andere Deelnemers of vloeren slaan.
 14. Het bewust beschadigen of vernietigen van de Smash Kamer is verboden.
 15. Glas of andere voorwerpen mogen niet naar anderen worden gegooid.
 16. Eigen instrumenten of voorwerpen in de Smash Kamer meenemen of gebruiken is verboden.
 17. De beschikbaar gestelde handschoenen en gehoorbeschermde oordoppen dienen te allen tijde gebruikt te worden door de Deelnemers.
 18. Deelnemers dienen rekening te houden met anderen Deelnemers in de Smash Kamer.
 19. Voorafgaand aan de Dienst dient een veiligheidsinstructie bijgewoond te worden en de instructies dienen strikt opgevolgd te worden tijdens de Dienst.
 20. In geval van een noodsituatie dienen de instructies van het personeel direct te worden opgevolgd, en (nood)uitgangen mogen nooit worden geblokkeerd.
 21. Bij overtreding van een van de bovengenoemde punten behoudt Rage Room Smash It zich het recht voor de Dienst direct te beëindigen zonder restitutie en/of om eventuele schade te verhalen op de Wederpartij.

Artikel 8. Risico’s en veiligheid

 1. Door deel te nemen aan een activiteit georganiseerd door Rage Room Smash It, erkent de Wederpartij dat hij/zij de geldende disclaimer heeft ontvangen en hiermee heeft ingestemd. Hierbij stemt de Wederpartij in met de bepalingen zoals vermeld in dit artikel.
 2. De Wederpartij begrijpt dat hij/zij voorafgaand aan deelname aan het evenement de mogelijkheid heeft gehad om te overwegen en in te stemmen met de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan een activiteit zoals die door Rage Room Smash It wordt aangeboden. De Wederpartij heeft vrijwillig ingestemd met deelname, begrijpt de aard van de activiteit en is op de hoogte van de mogelijke risico’s, blessures en gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan.
 3. De Wederpartij erkent dat hij/zij voorafgaand aan deelname aan de activiteit de disclaimer heeft ontvangen en begrepen. Hierbij accepteert de Wederpartij dat hij/zij deelneemt op eigen risico en vrijwaart Rage Room Smash It, zijn/haar medewerkers, trainers, en andere betrokken partijen van elke vorm van aansprakelijkheid voor blessures, schade of verlies, ongeacht of deze voortvloeien uit nalatigheid, opzettelijk wangedrag of andere oorzaken.
 4. De Wederpartij erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn tijdens de activiteit. De Wederpartij stemt ermee in om de instructies en aanwijzingen van Rage Room Smash It en haar medewerkers op te volgen en om voorzichtig te handelen om blessures of schade te voorkomen.

Artikel 9. Locaties

 1. Rage Room Smash It biedt de Diensten aan op de door Rage Room Smash It ter beschikking gesteld Locatie.
 2. Diensten kunnen, met uitdrukkelijke Schriftelijke goedkeuring van Rage Room Smash It, worden aangeboden op een door Derde(n) beschikbaar gestelde Locatie.
 3. De Wederpartij kan Rage Room Smash It een Locatie voorstellen waar de mobiele Smash Kamer geplaatst kan worden en waarin de Dienst zal plaatsvinden. Voor gebruik van deze voorgestelde locatie is uitdrukkelijke en Schriftelijke goedkeuring van Rage Room Smash It vereist. Rage Room Smash It behoudt zich te allen tijde het recht voor om een voorgestelde Locatie te weigeren.
 4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op de door Rage Room Smash It ter beschikking gestelde Locatie eveneens van toepassing op elke andere Locatie waar de Diensten worden aangeboden.
 5. Indien er op de Locatie ook horecagelegenheden zijn, zoals een café of restaurant, zijn de voorwaarden en regels van die specifieke horecagelegenheid van toepassing naast de voorwaarden van Rage Room Smash It.
 6. Wanneer de Diensten worden aangeboden op een externe Locatie, of een Locatie die wordt voorgesteld door de Wederpartij, dient de Wederpartij zich te houden aan de huisregels en andere voorwaarden die door de betreffende Locatie zijn opgesteld. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot beëindiging van de Dienst zonder restitutie.
 7. Rage Room Smash It is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, incidenten of enige vorm van schade die plaatsvindt binnen de grenzen van de horecagelegenheid of die voortvloeit uit de activiteiten van de horecagelegenheid.

Artikel 10. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Rage Room Smash It het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 11. Annulering

 1. Wederpartij kan de Dienst/Overeenkomst tot 48 (achtenveertig) uur voor aanvang van de Dienst/overeenkomst Schriftelijk annuleren. De aanvang van de Dienst vindt in ieder geval plaats op de vooraf tussen Rage Room Smash It en Wederpartij afgesproken datum en tijd. De annulering wordt door Rage Room Smash It bevestigd en is pas vanaf het ontvangen van deze bevestiging definitief.
 2. Indien Wederpartij de Overeenkomst annuleert, dan geldt de onderstaande staffel ten aanzien van de vergoeding die de Wederpartij voor de annulering aan Rage Room Smash It verschuldigd is:
 • Indien Wederpartij 48 (achtenveertig) uur voor aanvang van de Dienst/Overeenkomst de annulering bekend maakt aan Rage Room Smash It, dan is Wederpartij geen vergoeding aan Rage Room Smash It verschuldigd.
 • Indien Wederpartij 48 (achtenveertig) tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de Dienst/Overeenkomst de annulering bekend maakt aan Rage Room Smash It, dan ontvangt Wederpartij een voucher van 100% van het bedrag van de Overeenkomst. Deze voucher is 1 (één) jaar geldig en kan worden gebruikt voor een nieuwe Overeenkomst met Rage Room Smash It.
 • Indien Wederpartij binnen 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de Dienst/Overeenkomst de annulering bekend maakt aan Rage Room Smash It, dan is Wederpartij het volledige bedrag van de Overeenkomst verschuldigd.
 1. Indien de Wederpartij, ongeacht of deze handelt als Consument of niet, of Rage Room Smash It de Overeenkomst annuleert, dan is Rage Room Smash It aan de Wederpartij eenzelfde vergoeding verschuldigd als de vergoeding die Wederpartij aan Rage Room Smash It dient te betalen wanneer Wederpartij de annulering had uitgevoerd.In geval van annulering door Wederpartij wegens overmacht, zoals bijvoorbeeld in geval van ziekte, ongeval of sterfgeval, dan dient Wederpartij dit Schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan Rage Room Smash It te melden. Rage Room Smash It kan in dit geval naar eigen inzicht en op basis van redelijkheid en billijkheid besluiten om de annuleringskosten geheel of gedeeltelijk te verlagen of kwijt te schelden. Hiervoor kan Rage Room Smash It aanvullende bewijsstukken verlangen van Wederpartij, zoals een doktersverklaring.
 2. Rage Room Smash It behoudt zich de mogelijkheid voor om de Overeenkomst te annuleren op basis van gegronde redenen. Als gegronde reden kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, worden gedacht aan ziekte, dubbele boeking en overmacht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

 1. Voor zover rechtens toelaatbaar, is de totale aansprakelijkheid van Rage Room Smash It wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Rage Room Smash It uit te keren bedrag.
 2. De aansprakelijkheid van Rage Room Smash It voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rage Room Smash It is niet beperkt.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. Rage Room Smash It is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Rage Room Smash It voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rage Room Smash It.
 2. Indien Rage Room Smash It in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Rage Room Smash It beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Rage Room Smash It uitkeert.
 4. Indien Rage Room Smash It toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Rage Room Smash It aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
 2. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
 3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Wederpartij vrijwaart Rage Room Smash It voor eventuele aanspraken van Derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Rage Room Smash It meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Rage Room Smash It vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. Rage Room Smash It is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 3. Rage Room Smash It is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rage Room Smash It is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
 4. Rage Room Smash It is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door Wederpartij wordt geleden als gevolg van het niet-nakomen van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 7 – ‘Verplichtingen van de Wederpartij’ en/of artike 8 – ‘Verplichtingen van de Deelnemer’.
 1. Rage Room Smash IT is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder maar niet beperkt tot letselschade, materiële schade, emotionele schade of overlijden, welke is veroorzaakt door roekeloosheid, nalatigheid of (opzettelijke) overtredingen/schendingen van de Deelnemer(s) tijdens hun verblijf in of deelname aan Dienst binnen en/of buiten de Smash Kamer.
 2. Rage Room Smash It is eveneens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schendingen van de gedragscode van Rage Room Smash It door de Wederpartij of Deelnemer.
 3. De Deelnemers zijn verplicht alle veiligheidsinstructies en -richtlijnen opgelegd door Rage Room Smash IT strikt te volgen. Schade die voortvloeit uit het negeren of overtreden van deze instructies en richtlijnen valt onder de verantwoordelijkheid van de Deelnemer(s).
 4. De Deelnemer vrijwaart Rage Room Smash IT tegen alle aanspraken van Derde(n), die voortvloeien uit of in enig verband staan met de roekeloosheid, nalatigheid of opzettelijke overtredingen van de Deelnemer binnen de Smash Kamer.
 5. Rage Room Smash It is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan, of verlies van, persoonlijke eigendommen van de Wederpartij of Deelnemer tijdens hun deelname aan de Dienst of hun aanwezigheid in de faciliteiten van Rage Room Smash It.
 6. De Wederpartij erkent dat deelname aan een Dienst bepaalde inherente risico’s met zich meebrengt, zoals hetgeen vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden, en dat Rage Room Smash It niet aansprakelijk kan worden gesteld voor blessures, verlies of schade die voortvloeien uit deze risico’s.
 1. Rage Room Smash It is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bijvoorbeeld over de medische gezondheid van Wederpartij en/of Deelnemers.
 2. Indien Rage Room Smash It aansprakelijk wordt bevonden voor schade aan persoonlijke eigendommen als gevolg van haar roekeloosheid of nalatigheid, is de vergoeding beperkt tot de vervangingswaarde of herstelkosten van het betreffende item, naar keuze van Rage Room Smash It.

Artikel 13. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Rage Room Smash It in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Rage Room Smash It kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Rage Room Smash It onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rage Room Smash It kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derde(n), (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege, materiaalbreuk of -tekort, vandalisme, ongevallen, juridische beperkingen, technische problemen, en overige onvoorziene situaties.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Rage Room Smash It niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Rage Room Smash It niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Rage Room Smash It is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Rage Room Smash It als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals bedoeld in dit artikel, dan heeft Rage Room Smash It recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

 

Artikel 14. Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Rage Room Smash It behoudt zich het recht voor om 2 keer (tweemaal) per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Rage Room Smash It behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Rage Room Smash It in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Rage Room Smash It heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals genoemd in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Rage Room Smash It zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rage Room Smash It niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolg Overeenkomsten.

Artikel 15. Betaling en facturering

 1. Betaling voor de geselecteerde Diensten geschiedt vooraf via de website van Rage Room Smash It op het moment van reservering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Rage Room Smash It en de Wederpartij.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rage Room Smash It te melden.
 3. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP, zijn de vorderingen van Rage Room Smash It op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Rage Room Smash It direct opeisbaar.
 4. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Rage Room Smash It ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek, dient Wederpartij dit onverwijld aan Rage Room Smash It te melden.
 2. De Wederpartij dient Rage Room Smash It in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Rage Room Smash It is gemeld, dan wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 17. Garantie voor Diensten van Rage Room Smash It

 1. Rage Room Smash It waakt ervoor dat zij handelt als deugdelijk dienstverlener. Rage Room Smash It staat er derhalve voor in dat de Diensten die zij levert voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod en gedragscode vermelde specificaties en/of bijzonderheden, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Rage Room Smash It waakt ervoor dat de door haar ter beschikking gestelde voorwerpen en/of Instrumenten aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid voldoen bij aanvang van de Overeenkomst. Rage Room Smash It waakt ervoor dat zij als deugdelijk dienstverlener alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen treft ter uitvoering van de Dienst.
 3. Indien de Dienst ondeugdelijk is uitgevoerd, dan zal Rage Room Smash It spoedig na klacht van Wederpartij de keuze maken voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Dienst of een evenredig deel van het (al dan niet reeds door de Wederpartij voldane) honorarium aftrekken.

Artikel 18. Overdracht

 1. Financiële rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een Derde zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Rage Room Smash It. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Rechten en plichten van Rage Room Smash It uit deze Overeenkomst mogen worden overgedragen aan Derden. Indien de Wederpartij een Consument is, dan komt de Wederpartij het recht toe om de Overeenkomst te ontbinden indien de rechten en plichten van Rage Room Smash It overgedragen worden aan een Derde. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 19. Meerwerk

 1. Indien Rage Room Smash It op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rage Room Smash It. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Tot de ‘omvang van de Overeenkomst’ behoren in ieder geval de werkzaamheden die genoemd staan op de offerte cq. in het door Wederpartij aanvaarde aanbod van Rage Room Smash It. Al hetgeen dat daarbuiten valt wordt in ieder geval gezien als meerwerk. Dit geldt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
 3. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 4. Voor zover voor de Dienstverlening een vast bedrag is afgesproken, zal Rage Room Smash It Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Rage Room Smash It en Wederpartij verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die in het kader van de Overeenkomst van zijn verkregen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door één der Partijen is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 21. Beheer

 1. Rage Room Smash It is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische en niet-technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
 2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om misbruik en/of onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wederpartij zal de door Rage Room Smash It gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 5. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Rage Room Smash It een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, echter heeft hij/zij het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 6. Rage Room Smash It behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaken. Rage Room Smash It beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, verwijderen of staken, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe, noch kan hij/zij de Overeenkomst ontbinden.
 7. Rage Room Smash It is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door (of in opdracht van) Rage Room Smash It te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Rage Room Smash It ontstaat.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Rage Room Smash It en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zo veel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing geprobeerd te worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Rage Room Smash It zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Rage Room Smash It gevestigd is.

Artikel 23 Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 24 Wijziging of aanvulling

 1. Rage Room Smash It is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Rage Room Smash It Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. In geval Wederpartij een Consument is, dan heeft Wederpartij de mogelijkheid om de wijziging van deze algemene voorwaarden te weigeren of kan hij/zij de Overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de wijziging zoals bedoeld in het vorige lid berust op een geldige, in de Overeenkomst genoemde reden, dan heeft Wederpartij geen recht tot weigering van de wijziging of ontbinding van de Overeenkomst. Een voorbeeld van een geldige reden is een wetswijziging waardoor de voorwaarden moeten worden aangepast.

Meer weten over smash it?